Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής – Filippis Tours.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στα ταξίδια του ταξιδιωτικού γραφείου, FILIPPIS TOURS «ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΗΣ Ε.Ε.», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά, επί της Ακτής Τζελέπη, αριθμός 3, Τ.Κ.18531, Πειραιά, με αρ. αδείας ΕΟΤ 0207Ε60000520900, (εφεξής καλούμενο «η Εταιρεία»). Οι ακόλουθοι «Όροι Συμμετοχής – Filippis Tours» είναι σύμφωνοι προς την Κοινοτική Οδηγία 90/134 και το προεδρικό διάταγμα 339/1996, ισχύουν παράλληλα με τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ταξιδίου που υπογράφετε και η δήλωση συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε ταξίδι και εκδρομή που διοργανώνεται και πραγματοποιείται από την Εταιρεία μόνο ή από την Εταιρεία σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο (ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.), σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των παρόντων Γενικών όρων Συμμετοχής, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της αντίστοιχης σύμβασης ταξιδίου και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη–Ταξιδιώτη. Υποχρέωση των Πελατών/Ταξιδιωτών είναι να μελετήσουν λεπτομερώς το πρόγραμμα της εκδρομής και τους όρους συμμετοχής.

Σύμφωνα με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, οργανωμένο ταξίδι είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων, ήτοι μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επιμέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδίου γίνεται με χωριστή τιμολόγηση. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε ταξίδι και εκδρομή της Εταιρείας αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας μας, (ενδεχομένως) του Πωλητή (Ταξιδιωτικού Πράκτορα) και του Πελάτη (Ταξιδιώτη), η οποία συνάπτεται και τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της ακόλουθης διαδικασίας: υπογραφή της σύμβασης από τους συμβαλλόμενους, πληρωμή της αντίστοιχης προκαταβολής και έκδοση της σχετικής απόδειξης είσπραξης και όχι από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους όρους συμμετοχής